Feedback
It has not been possible to access the required javascript libraries. If the problem persists, contact us with a feedback message.
 
 
 
Add event

Search examples

Events tagged with jazz in the city of Berlin
Events in Berlin in January 2014
Events within 500 km of Berlin
Events on the 31th of January 2014
Events tagged with environment and with conference
Events tagged with mathematics or with philosophy
Events that Amanda intends to attend
Events in which you will meet Amanda
Nearest events to the coordinates 52,13 in the next 2 days

Search examples

Events tagged with jazz in the city of Berlin
Events in Berlin in January 2014
Events within 500 km of Berlin
Events on the 31th of January 2014
Events tagged with environment and with conference
Events tagged with mathematics or with philosophy
Events that Amanda intends to attend
Events in which you will meet Amanda
Nearest events to the coordinates 52,13 in the next 2 days
Loading map ...

Map of upcoming events with tag politics

Enable Javascript to view the map
20th April 2018
mailto:?subject=Klimapolitik aktiv mitgestalten - Politiker*innen erreichen&body= %0A Event%20taking%20place%20at%3A%20 Berlin%2C%20 Germany %0A From%3A%20 20th%20April%202018%203%3A30%20p.m. %0A To%3A%20 20th%20April%202018%209%20p.m. %0A Event%20URL%3A%20 %0A https://wikical.com/2018-04-20/11089/Klimapolitik-aktiv-mitgestalten-Politiker-innen/ %0A
21st April 2018
mailto:?subject=Let's talk, LadieZ* - Rhetorik für junge Frauen*&body= %0A Event%20taking%20place%20at%3A%20 Berlin%2C%20 Germany %0A From%3A%20 21st%20April%202018%2010%20a.m. %0A To%3A%20 21st%20April%202018%206%20p.m. %0A Event%20URL%3A%20 %0A https://wikical.com/2018-04-21/10076/Let-s-talk-LadieZ-Rhetorik-f%25C3%25BCr-junge-Frauen-/ %0A
23rd April 2018
mailto:?subject=Emanzipation in der Filmbranche- eine „mission impossible“?&body= %0A Event%20taking%20place%20at%3A%20 Berlin%2C%20 Germany %0A From%3A%20 23rd%20April%202018%208%20p.m. %0A To%3A%20 23rd%20April%202018%2010%20p.m. %0A Event%20URL%3A%20 %0A https://wikical.com/2018-04-23/9689/Emanzipation-in-der-Filmbranche-eine-%25E2%2580%259Emission-imp/ %0A
26th April 2018
mailto:?subject=Was bedeutet Sicherheit für dich? – Perspektiven zu Abschiebung&body= %0A Event%20taking%20place%20at%3A%20 Berlin%2C%20 Germany %0A From%3A%20 26th%20April%202018%207%20p.m. %0A To%3A%20 26th%20April%202018%209%20p.m. %0A Event%20URL%3A%20 %0A https://wikical.com/2018-04-26/11088/Was-bedeutet-Sicherheit-f%25C3%25BCr-dich-%25E2%2580%2593-Perspektiven-z/ %0A
3rd May 2018
mailto:?subject=Wie Bojen im Meer (Filmvorführung)&body= %0A Event%20taking%20place%20at%3A%20 Berlin%2C%20 Germany %0A From%3A%20 3rd%20May%202018%207%20p.m. %0A To%3A%20 3rd%20May%202018%208%3A30%20p.m. %0A Event%20URL%3A%20 %0A https://wikical.com/2018-05-03/10951/Wie-Bojen-im-Meer-Filmvorf%25C3%25BChrung-/ %0A
4th May 2018
mailto:?subject=Was ist Kapitalismus? Wochenendseminar für Jugendliche&body= %0A Event%20taking%20place%20at%3A%20 Berlin%2C%20 Germany %0A From%3A%20 4th%20May%202018%205%3A30%20p.m. %0A To%3A%20 6th%20May%202018%203%3A30%20p.m. %0A Event%20URL%3A%20 %0A https://wikical.com/2018-05-04/9131/Was-ist-Kapitalismus-Wochenendseminar-f%25C3%25BCr-Jugendl/ %0A
11th June 2018
mailto:?subject=Land in Sicht. Neue Visionen für Prignitz und Wendland&body= %0A %0A From%3A%20 11th%20June%202018%2010%20a.m. %0A To%3A%20 15th%20June%202018%206%20p.m. %0A Event%20URL%3A%20 %0A https://wikical.com/2018-06-11/7783/Land-in-Sicht-Neue-Visionen-f%25C3%25BCr-Prignitz-und-Wend/ %0A
14th June 2018
mailto:?subject=Fragility (Filmvorführung)&body= %0A Event%20taking%20place%20at%3A%20 Berlin%2C%20 Germany %0A From%3A%20 14th%20June%202018%207%20p.m. %0A To%3A%20 14th%20June%202018%208%3A30%20p.m. %0A Event%20URL%3A%20 %0A https://wikical.com/2018-06-14/10950/Fragility-Filmvorf%25C3%25BChrung-/ %0A
"{\u0022lang\u0022: \u0022en\u0022, \u0022SITE_DOMAIN\u0022: \u0022wikical.com\u0022, \u0022main_url\u0022: \u0022/\u0022, \u0022event_new_simplified_url\u0022: \u0022/event/new/simple/\u0022, \u0022current_view\u0022: \u0022map\u0022, \u0022piwik_search_tracking\u0022: {\u0022count\u0022: 8, \u0022category_cookie\u0022: \u0022_gstc_c\u0022, \u0022query_cookie\u0022: \u0022_gstc_q\u0022}, \u0022STATIC_URL\u0022: \u0022/s/201fd93f4137/\u0022, \u0022language_code_locale_name\u0022: \u0022en_US\u0022, \u0022DEBUG\u0022: false, \u0022endless_load_trigger\u0022: \u0022300%\u0022, \u0022events_map\u0022: [{\u0022color_nr\u0022: 0, \u0022coordinates_y\u0022: \u002252.506650000000000\u0022, \u0022coordinates_x\u0022: \u002213.410539900000000\u0022, \u0022upcomingname\u0022: \u0022start\u0022}, {\u0022color_nr\u0022: 1, \u0022coordinates_y\u0022: \u002252.506650000000000\u0022, \u0022coordinates_x\u0022: \u002213.410539900000000\u0022, \u0022upcomingname\u0022: \u0022start\u0022}, {\u0022color_nr\u0022: 2, \u0022coordinates_y\u0022: \u002252.529429999999998\u0022, \u0022coordinates_x\u0022: \u002213.418509999999999\u0022, \u0022upcomingname\u0022: \u0022start\u0022}, {\u0022color_nr\u0022: 2, \u0022coordinates_y\u0022: \u002252.517888100000000\u0022, \u0022coordinates_x\u0022: \u002213.267972600000000\u0022, \u0022upcomingname\u0022: \u0022start\u0022}, {\u0022color_nr\u0022: 3, \u0022coordinates_y\u0022: \u002252.506650000000000\u0022, \u0022coordinates_x\u0022: \u002213.410539900000000\u0022, \u0022upcomingname\u0022: \u0022start\u0022}, {\u0022color_nr\u0022: 3, \u0022coordinates_y\u0022: \u002252.449199999999998\u0022, \u0022coordinates_x\u0022: \u002213.171080000000000\u0022, \u0022upcomingname\u0022: \u0022start\u0022}, {\u0022color_nr\u0022: 3, \u0022coordinates_y\u0022: null, \u0022coordinates_x\u0022: null, \u0022upcomingname\u0022: \u0022start\u0022}, {\u0022color_nr\u0022: 3, \u0022coordinates_y\u0022: \u002252.506650000000000\u0022, \u0022coordinates_x\u0022: \u002213.410539900000000\u0022, \u0022upcomingname\u0022: \u0022start\u0022}], \u0022autocomplete_inputs\u0022: [{\u0022lookup_term\u0022: \u0022name\u0022, \u0022selector_id\u0022: \u0022#id_tags\u0022, \u0022multi_select\u0022: true, \u0022lookup_url\u0022: \u0022/ajax/lookup/EventTag/\u0022}], \u0022group_join_url\u0022: \u0022/ajax/add/event/to/group/\u0022, \u0022max_endless_pages\u0022: 3, \u0022show_more_results_button_class\u0022: \u0022gc\u002Djs\u002Dendless\u002Dlist\u002Dshow\u002Dmore\u002Dbutton\u0022}"